CoachCare

CoachCare Servicevilkår

Ansøgning og godkendelse af vilkårene

Din brug af Lexington Wellness Holdings Inc. d / b / a CoachCare og dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder ("CoachCare", "vi" eller "os"), software og produkter ("Services") er underlagt Vilkårene i dette dokument samt Fortrolighedspolitikken og andre regler og politikker, som vi måtte offentliggøre fra tid til anden. Du, eller enhver anden bruger af Tjenesten henvises til som en "Bruger" nedenfor og dette dokument, og sådanne andre regler og politikker er kollektivt omtalt nedenfor som "Vilkårene." Ved at få adgang til eller bruge Tjenestene accepterer du at give samtykke og være bundet af vilkårene. Brug venligst ikke Tjenesterne, hvis du ikke accepterer alle vilkårene.

Du må ikke bruge Tjenesterne og du accepterer muligvis ikke vilkårene, hvis (a) du ikke har lovlig alder til at danne en bindende kontrakt, eller (b) du ikke har tilladelse til at modtage nogle tjenester i henhold til lovgivningen i staten Delaware, USA og/eller i andre lande og regioner, herunder der, hvor du er bosat, eller hvorfra du bruger Tjenesterne.

Du anerkender og accepterer, at vi kan ændre vilkårene til enhver tid ved at offentliggøre de relevante ændrede vilkår på www.coachcare.com. Ved at fortsætte med at bruge Tjenesterne accepterer du, at de ændrede Vilkår gælder for dig.

Du kan blive forpligtet til at indgå en separat aftale, enten online eller offline, med CoachCare for enhver Service ("separate aftaler"). Hvis der er konflikt eller uoverensstemmelse mellem vilkårene og en separat aftale, skal den separate aftale have forrang over vilkårene, men kun i forhold til den pågældende tjeneste. Vilkårene må ikke ændres, undtagen skriftligt af en autoriseret CoachCare repræsentant.

Forsyning af tjenester

Du skal registrere dig som medlem for at få adgang til at bruge nogle tjenester. Endvidere forbeholder CoachCare sig ret til uden forudgående varsel at begrænse adgangen til, eller brugen af , visse Tjenester (eller andre funktioner i Tjenesterne) til betalende brugere eller underlagt andre betingelser, som CoachCare måtte pålægge efter vores skøn.

Tjenester (eller andre funktioner i Tjenesterne) kan variere for forskellige regioner og lande. Ingen garanti eller repræsentation er givet, at en bestemt Service eller funktion, funktion deraf eller samme type og omfang af Tjenesten eller funktioner, og funktioner deraf vil være tilgængelige for brugerne. CoachCare kan efter eget skøn begrænse, nægte eller at oprette forskellige adgangsforhold til og brug af tjenester (eller andre funktioner i Tjenesterne) i forhold til forskellige brugere.

CoachCare kan uden forudgående varsel lancere, ændre, opgradere, indføre betingelser for, suspendere eller standse eventuelle tjenester (eller andre funktioner inden for Tjenesterne), medmindre brugeren underrettes om mindre end en gebyrbaseret tjeneste fjorten (14) dage før enhver ændring i denne Service. Nogle tjenester kan leveres af CoachCares datterselskaber på vegne af CoachCare.

Generelt brug

Som en betingelse for din adgang til og/eller brug af Tjenester accepterer du, at du overholder alle gældende love og regler, når du bruger Tjenesterne.

Du accepterer at bruge Tjenesterne udelukkende til eget og internt formål. Du accepterer, at (a) du ikke kopierer, gengiver, downloader, genudgiver, sælger, distribuerer eller videresælger tjenester eller oplysninger, tekst, billeder, grafik, videoklip, lyd, mapper, filer, databaser eller lister mv., som er tilgængelig på/eller gennem Tjenesterne ("Services Content") og (b) Du vil ikke kopiere, genproducere, downloade, kompilere eller på anden måde bruge et Service indhold til at drive en virksomhed, der konkurrerer med CoachCare eller på anden måde kommercielt udnytte servicens indhold. Systematisk indhentning af Servicens indhold fra Tjenesterne til at oprette eller at kompilere direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller et katalog (enten via robotter, ”edderkopper”, automatiske enheder eller manuelle processer) uden skriftlig tilladelse fra CoachCare er forbudt. Brug af indhold eller materiale på Tjenesterne til ethvert formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i Vilkårene, er forbudt.

Du skal læse CoachCares Fortrolighedspolitik, der regulerer beskyttelse og brug af personlige oplysninger om brugere, der er i besiddelse af CoachCare og vores partnere. Du accepterer betingelserne i fortrolighedspolitikken og accepterer brugen af personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.

Du accepterer ikke at gøre noget for at underminere integriteten i computersystemerne eller CoachCare netværket og/eller enhver anden bruger, eller for at få uautoriseret adgang til sådanne computersystemer eller netværk.

Medlemsregnskaber

En bruger skal være registreret for at opnå adgang til, eller bruge nogle tjenester (en registreret bruger henvises også til som "medlem" nedenfor).

Ved registrering skal CoachCare tildele en konto og udstede et medlem-ID og kodeord (sidstnævnte vælges af en registreret bruger under registrering) til hver registreret bruger.

Et medlem-ID og en adgangskode er unikt for en enkelt konto. Hvert medlem er eneansvarligt for at opretholde fortroligheden og sikkerheden for dit medlem-ID og din adgangskode og for alle aktiviteter, der opstår under din konto. Intet medlem må dele, overdrage eller tillade brug af din medlemskonto, dit ID eller din adgangskode af en anden person uden for medlemmets egen forretningsenhed. Medlemmet accepterer straks at informere CoachCare, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din adgangskode eller din konto eller andet brud på sikkerheden på din konto.

Medlemmet er enigt i, at alle aktiviteter, der opstår under din konto (herunder uden begrænsning, indsendelse af virksomheds- eller produktoplysninger, klik for at acceptere separate aftaler eller regler, abonnement af, eller betaling af, tjenester, afsendelse af e-mails via e-mail-kontoen eller at sende SMS) anses for at være godkendt af medlemmet.

Medlemmet anerkender, at deling af din konto med andre personer eller tillader flere brugere uden for din forretningsenhed at bruge din konto (samlet set "flere gange") kan forårsage uoprettelig skade på CoachCare eller andre brugere af Tjenesterne. Medlemmet skal fritage CoachCare, vores datterselskaber, direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter for ethvert tab eller skader (inklusiv men ikke begrænset til, tab af overskud) som følge af brug af din konto. Medlemmet er også enigt i, at CoachCare i tilfælde af manglende brug af din konto eller medlemmets manglende opretholdelse af din konto er ansvarlig for tab eller skader som følge af et sådant brud og har ret til at suspendere eller opsige medlemmets konto uden ansvar for medlemmet.

    
Medlemmets ansvar

Hvert medlem repræsenterer, garanterer og accepterer, at (a) du har fuld magt og autoritet til at acceptere vilkårene, at give tilladelse samt samtykke og at opfylde forpligtelserne herunder (b) at du bruger kun Tjenesterne til forretningsformål og (c) at den adresse, du angiver ved oprettelsen er det primære forretningssted for din forretningsenhed. Med henblik på denne bestemmelse betragtes en filial eller et forbindelseskontor ikke som en særskilt enhed, og dit primære sted vil blive anset som værende dit hovedkontor.

Medlemmet vil være forpligtet til at angive oplysninger eller materiale om din enhed, forretning eller produkter/tjenester som led i registreringsprocessen eller din brug af enhver Tjeneste eller medlemskontoen. Hvert medlem repræsenterer, garanterer og accepterer, at (a) sådan information og materiale, der registreres under registreringsprocessen eller derefter i hele fortsættelsen af brugen af Tjenesten, er sand, nøjagtig, aktuel og fuldstændig, og (b) at du vil opretholde og straks ændre al information og materiale for at sørge for at det er aktuelt, rigtigt, præcist og fuldstændigt.

Hvert medlem repræsenterer, garanterer og accepterer at du skal:

Medlemmet er enigt i at angive alle nødvendige oplysninger, materialer og godkendelse og yde al rimelig bistand og samarbejde, der er nødvendigt for at CoachCare kan levere Tjenesterne, samt gennemføre en evaluering af, om medlemmet har overtrådt vilkårene og/eller behandle enhver klage vedrørende medlemmet. Hvis det at medlemmet undlader at gøre dette, fører til forsinkelse, afbrydelse eller opsigelse af levering af service, er CoachCare ikke forpligtet til at forlænge den relevante serviceperiode eller er ansvarlig for tab eller skader, som følge af en sådan forsinkelse, suspension eller opsigelse.

Medlemmet anerkender og accepterer, at CoachCare ikke skal være forpligtet til aktivt at overvåge eller udøve nogen redaktionel kontrol overhovedet over indholdet af enhver meddelelse, materiale eller information, der er oprettet, opnået eller som er tilgængelig via Tjenesterne. CoachCare støtter ikke, bekræfter eller på anden måde attesterer indholdet af eventuelle kommentarer eller andet materiale eller oplysninger fra ethvert medlem. Hvert medlem er eneansvarligt for indholdet af deres kommunikation og kan holdes juridisk ansvarlig, eller til ansvar for indholdet af deres kommentarer eller andet materiale eller information.

Medlemmet anerkender og accepterer, at Tjenesterne kun må bruges af virksomheder og deres repræsentanter og kunder til erhvervsmæssig brug og ikke til individuelle forbrugere eller til personlig brug.

Medlemmet anerkender og accepterer, at hvert medlem alene har ansvaret for at overholde gældende love og bestemmelser i sine respektive jurisdiktioner for at sikre, at al brug af Tjenesterne er i overensstemmelse med det samme.

Medlem anerkender og accepterer, at tjenesterne IKKE er alarmtjenester, og dine data overvåges IKKE 24/7. Hvis du tror, du oplever en medicinsk nødsituation, OPKALD 911 ELLER DIN LOKALE NØDNUMMER Umiddelbart.

Brud af medlemmer

Hvis et medlem bryder vilkårene, eller hvis CoachCare har rimelige grunde til at tro på, at ethvert medlem overtræder vilkårene, har CoachCare ret til at pålægge medlemmet en straf, eller suspendere eller opsige medlemmets konto eller abonnement af enhver tjeneste uden ansvar for medlemmet. CoachCare skal også have ret til at begrænse, nægte eller at forbyde enhver nuværende eller fremtidig brug af enhver anden Service, som kan leveres af CoachCare. De sanktioner, som CoachCare kan pålægge, omfatter blandt andet advarsel, fjernelse af produktfortegnelse eller andet brugerindhold, som medlemmet har indsendt, offentliggjort eller vist, og indfører restriktioner for antallet af produktfortegnelser, som medlemmet kan indsende eller vise eller indføre restriktioner om medlemmets brug af funktioner eller funktioner i enhver tjeneste i den periode, som CoachCare måtte overveje at være passende efter vores eget skøn.

Uden at begrænse de generelle foranstaltninger af bestemmelserne i vilkårene, vil et medlem anses for at være i strid med vilkårene i forbindelse med følgende omstændigheder:

    

CoachCare forbeholder sig retten til at samarbejde fuldt ud med statslige myndigheder, private efterforskere og/eller skadede tredjeparter i undersøgelsen af enhver formodentlig kriminel eller civilretlig forseelse. Yderligere kan CoachCare oplyse medlemmets identitet og kontaktoplysninger, hvis en regering eller et retshåndhævelsesorgan anmoder herom, en skadet tredjepart eller som følge af en retssag eller anden retssag. CoachCare er ikke ansvarlig for skader eller resultater som følge af sådan oplysning, og medlemmet er enigt i ikke at lægge sag an eller krav mod CoachCare for sådan offentliggørelse.

CoachCare kan til enhver tid og efter vores rimelige skøn pålægge, suspendere eller opsige medlemmets brug af enhver Tjeneste eller flere af Tjenesterne uden at være ansvarlig for Medlemmet, hvis CoachCare har modtaget meddelelse om, at medlemmet er i strid med nogen aftale eller virksomhed med et tilknyttet CoachCare-selskab, og et sådant brud indebærer eller er rimeligt mistænkt for at involvere uærlige eller svigagtige aktiviteter. CoachCare har ret til at offentliggøre registreringen af et sådant brud på Tjenestene. CoachCare er ikke forpligtet til at undersøge en sådan overtrædelse eller anmode om bekræftelse fra medlemmet.

Hvert medlem indvilliger i at fritage CoachCare, vores datterselskaber, direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter og holde dem skadesløse fra alle skader, tab, krav og forpligtelser (herunder juridiske omkostninger på fuld erstatning), der måtte opstå fra din indsendelse, udstationering eller visning af brugerindhold, fra din brug af Tjenesterne eller fra dit brud på vilkårene.

Hvert medlem er desuden enigt i, at CoachCare ikke er ansvarlig over for dig eller nogen anden for ethvert brugerindhold eller andet materiale, der sendes over Tjenesterne, herunder falsk, usand, vildledende, unøjagtigt, ærekrænkende, stødende eller ulovligt materiale og at risikoen for skade fra sådant materiale komplet hviler på hvert medlem. CoachCare forbeholder sig ret til på eget initiativ at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert andet spørgsmål, der på anden måde er underlagt skadesløsholdelse fra medlemmet, i hvilket tilfælde medlemmet skal samarbejde med CoachCare for at gøre gældende eventuel forsvar.

Transaktioner gennem tjenesterne

CoachCare tilbyder elektroniske web-baserede platforme til udveksling af information mellem købere og sælgere af produkter og tjenester. CoachCare tilbyder desuden elektroniske web-baserede transaktionsplatforme for at medlemmerne kan placere, acceptere, konkludere, administrere og gennemføre ordrer for levering af produkter og tjenester online i Tjenesterne. Dog anser CoachCare at CoachCare ikke repræsenterer hverken sælger eller køber i specifikke transaktioner. CoachCare kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for, eller er ansvarlig for, kvaliteten, sikkerheden, lovligheden eller tilgængeligheden af de produkter eller tjenester, der udbydes til salg, eller sælgernes evne til at gennemføre et salg eller købernes mulighed for at gennemføre et køb.

Brugerne gøres opmærksom på, at der kan være risiko for at beskæftige sig med personer, der handler under forfalskninger. CoachCare bruger flere teknikker til at kontrollere nøjagtigheden af visse oplysninger, som vores betalende brugere giver os, når de registrerer sig til en betalende medlemskabstjeneste på Tjenesterne. Men fordi brugerverifikation på internettet er svær, kan CoachCare ikke og vil ikke bekræfte hver brugers påståede identitet (inklusiv men ikke begrænset til, betalende medlemmer). Vi opfordrer dig til at bruge forskellige midler, såvel som sund fornuft til at evaluere med hvem du har at gøre.

Hver bruger erkender, at han/hun fuldt ud antager risikoen for at gennemføre købs- og salgstransaktioner i forbindelse med brugen af Tjenestene, og at han/hun fuldt ud antager risikoen for ansvar eller skade af enhver art i forbindelse med efterfølgende aktivitet af enhver art vedrører produkter eller tjenester, der er genstand for transaktioner ved brug af Tjenesterne. Sådanne risici skal omfatte, men er ikke begrænset til, vildledende produkter og tjenester, svigagtige ordninger, utilfredsstillende kvalitet, manglende overholdelse af specifikationer, defekte eller farlige produkter, ulovlige produkter, forsinkelse eller manglende levering ved levering eller betaling, fejlberegning, ikke ved at leve op til garanti, brud på kontrakt og transportulykker. Sådanne risici omfatter også de risici, som fremstilling, import, eksport, distribution, tilbud, visning, køb, salg og/eller brug af produkter eller tjenester, der udbydes eller vises på Tjenesterne, kan krænke eller hævdes at krænke tredjepartsrettigheder, og risikoen for, at brugeren kan pådrage sig omkostninger til forsvar eller andre omkostninger i forbindelse med en tredjemands påstand om tredjeparts rettigheder eller i forbindelse med eventuelle krav fra en part, som de har ret til forsvar eller skadesløsholdelse i forbindelse med påstand om rettigheder, krav eller tredjepartsrettede krav. Sådanne risici omfatter også de risici, som forbrugere, andre købere, slutbrugerne af produkter eller andre hævder at have lidt skader af eller skader på produkter, der oprindelig blev opnået af brugere af Tjenesterne som følge af købs- og salgstransaktioner i forbindelse med brugen af Tjenesterne kan lide skade og/eller hævde krav som følge af deres brug af sådanne produkter. Alle ovenstående risici betegnes herefter "Transaktionsrisici". Hver bruger er enig i, at CoachCare ikke er ansvarlig for eventuelle skader, fordringer, passiver, omkostninger, skader, ulemper, forretningsforstyrrelser eller udgifter af nogen art, der måtte opstå som resultat af eller i forbindelse med eventuelle transaktionsrisici.

Brugere er eneansvarlige for alle vilkår og betingelser for de transaktioner, der udføres på, gennem eller som følge af brugen af Tjenesterne, herunder uden begrænsning af vilkår vedrørende betaling, returnering, garanti, fragt, forsikring, gebyrer, skatter, titel, licenser, bøder, tilladelser, håndtering, transport og opbevaring.

Hver bruger accepterer at levere alle oplysninger og materialer, som måtte være rimeligt påkrævet af CoachCare i forbindelse med sine transaktioner gennemført på, igennem eller som følge af brugen af Tjenesterne. CoachCare har ret til at suspendere eller at opsige enhver brugers konto, hvis brugeren ikke informerer om de krævede oplysninger og materialer.

Hvis en bruger har en tvist med en part i en transaktion, accepterer denne bruger at frigive og fritage CoachCare (og vores agenter, tilknyttede medlemmer, direktører, officerer og medarbejdere) fra alle krav, handlinger, omkostninger, udgifter og skader (herunder uden begrænsning eventuelle faktiske, særlige, hændelige eller følgeskader) som følge af eller i forbindelse med en sådan transaktion.

Ansvarsbegrænsning

I DET OMFANG LOVEN TILLADER, de tjenester, som COACHCARE PÅ, ELLER VIA, TJENESTERNE LEVERES "SOM DE ER", "SOM TIL RÅDIGHED" OG ”MED ALLE FEJL”, OG COACHCARE FRASKRIVER HERMED ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR TILSTAND, kvalitet, holdbarhed, ydelse, nøjagtighed, PÅLIDELIGHED, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ALLE SÅDANNE GARANTIER, REPRÆSENTATIONER, BETINGELSER OG VIRKSOMHEDER ER HERUNDER SLUTTET.

I DET OMFANG LOVEN TILLADER, kan INGEN fra COACHCARE gøres ansvarlige for gyldigheden, NØJAGTIGHED KORREKTHEDEN, pålidelighed, kvalitet, STABILITET, fuldstændighed eller AKTUALITETEN af eventuelle oplysninger PÅ, ELLER VIA, TJENESTERNE; COACHCARE repræsenterer ikke eller garanterer ikke, at fremstilling, import, eksport, distribution, TILBUD, DISPLAY, køb, salg og/eller anvendelse af produkter eller tjenesteydelser eller vises på TJENESTERNE ikke krænker tredjemands rettigheder; OG COACHCARE REPRÆSENTERER IKKE ELLER GIVER INGEN GARANTIER AF ENHVER ART OM ANVENDELSE AF PRODUKTER ELLER SERVICE, DER ER TILBUDT ELLER VIST PÅ TJENESTERNE.

Enhver form for materiale, der downloades eller på anden måde bliver opnået via Tjenesterne, udføres efter hver enkelt brugers eget skøn og risiko, og hver bruger er eneansvarligt for eventuelle skader på CoachCare computersystemet eller tab af data, som kan skyldes download af sådant materiale. Ingen rådgivning eller information, uanset om den er mundtlig eller skriftlig, opnået af en bruger fra CoachCare eller via/fra Tjenesten, skal oprette en garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet heri.

Hver bruger accepterer hermed at holde CoachCare, vores datterselskaber, direktører, embedsmænd og ansatte harmløse fra alle tab, krav, forpligtelser (herunder juridiske omkostninger med fuld erstatning), som måtte opstå som følge af en sådan brugers brug af Tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til visning af sådan brugers oplysninger om Tjenesterne) eller fra dit brud på vilkårene i vilkårene. Desuden accepterer hver Bruger hermed at løsholde fra skade og holde CoachCare, vores søsterselskaber, direktører, ledere og medarbejdere skadesløse fra enhver og alle tab, skader, krav, forpligtelser (herunder sagsomkostninger på fuld erstatningsbasis), der kan opstå som følge af brugerens misligholdelse af enhver repræsentationer og garantier foretaget af CoachCare medlemmer.

Hver bruger accepterer hermed yderligere at holde CoachCare, vores datterselskaber, direktører, embedsmænd og ansatte harmløse fra alle tab, skader, krav, forpligtelser (herunder juridiske omkostninger på fuld erstatning), som måtte opstå direkte eller indirekte som følge af eventuelle påstande fra tredjepartsrettighedshavere eller andre tredjeparter vedrørende produkter, der tilbydes eller vises på Tjenesterne. Hver bruger indvilliger herudover i, at CoachCare ikke er ansvarlig og påtager sig intet ansvar for dig for materiale udgivet af andre, herunder ærekrænkende, stødende eller ulovligt materiale, og at risikoen for skader af sådant materiale helt og holdent hviler hos hver bruger. CoachCare forbeholder sig ret til på eget initiativ at påtage sig det ene og alene forsvar og kontrol af ethvert andet forhold, der på anden måde er underlagt skadesløsholdelse fra dig, i hvilket tilfælde du skal samarbejde med CoachCare for at hævde eventuelle tilgængelige forsvar.

CoachCare er ikke ansvarlig for eventuelle særlige, direkte, indirekte, straffe, hændelige eller følgeskader eller nogen som helst skade (herunder men ikke begrænset til skader for tab af fortjeneste eller opsparing, afbrydelse af forretninger, tab af information), uanset om kontrakt, uagtsomhed, erstatning, egenkapital eller på anden måde eller andre skader som følge af et af følgende:

Uanset ovenstående bestemmelser skal det samlede CoachCare ansvar, vores medarbejdere, agenter, datterselskaber, repræsentanter eller enhver, der handler på vores vegne for hver bruger for alle krav, der opstår som følge af brugen af Tjenesterne i et kalenderår, begrænses til det største af (a) de gebyrer, som brugeren har betalt til CoachCare eller vores tilknyttede virksomheder i kalenderåret og (b) USD $ 100,00. Den foregående sætning er ikke til hinder for brugerens krav om at bevise faktiske skader. Alle krav, der opstår som følge af brugen af Tjenesterne, skal indgives inden for et (1) år fra det tidspunkt, da årsagen til handlingen opstod.

Brugere - ikke CoachCare - er alene ansvarlige for overholdelse af alle lovgivninger om privatlivets fred i en sådan brugers jurisdiktion, herunder HIPAA og HITECH compliance. Enhver opbevaring af personligt identificerende oplysninger (PII) og Personal Health Information (PHI) må kun opbevares på Tjenestene, efter at have accepteret en Forretningsforbindelse Aftale (BAA) med CoachCare.

Begrænsningerne og udelukkelsen af ansvar over for dig i henhold til Vilkårene gælder for det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven, og gælder, uanset om CoachCare er blevet informeret om, eller burde have været opmærksom på muligheden for, at der kan opstå sådanne tab.

    
Force Majeure

Under ingen omstændigheder skal CoachCare holdes til ansvar for enhver forsinkelse eller fejl eller forstyrrelse af det indhold eller de tjenester, der leveres via Tjenesterne, der direkte eller indirekte forårsager handlinger af natur, kræfter eller årsager ud over vores rimelige kontrol, herunder uden begrænsning internetfejl, computer, telekommunikation eller anden udstyrsfejl, elektriske fejl, strejker, arbejdskonflikter, optøjer, oprør, civile forstyrrelser, mangel på arbejde eller materiale, brande, oversvømmelser, storme, eksplosioner, handlinger fra Moder Jord, krig, regeringshandlinger, ordrer af indenlandske eller udenlandske domstole eller tredjemands misligholdelse.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Tjenesterne og dets oprindelige indhold, funktioner og funktionalitet (inklusiv grafisk design!) ejes af CoachCare og er beskyttet af USA og international copyright, varemærke, patent, handelshemmelighed og andre immaterielle rettigheder eller ejendomsretlige love. Du accepterer at ikke kopiere, ændre, oprette afledte værker af, offentlig visning, offentlig udførelse, genudgivelse, at enhver form af vores ophavsretligt beskyttede materiale, undtagen i det omfang, det er tilladt af selve Tjenesten. I henhold til disse Servicevilkår omfatter udtrykket "Indhold", uden begrænsning, information, data, tekst, fotografier, videoer, lydklip, skrevet indlæg og kommentarer, software, scripts, grafik og interaktive funktioner, der genereres, tilvejebringes eller på anden måde gøres tilgængelig på eller gennem Tjenesterne.

I henhold til disse Servicevilkår indeholder "Indhold" også alt brugerindhold (som defineret nedenfor).

Hvert medlem repræsenterer, garanterer og accepterer, at (a) du er eneansvarlig for at få alle nødvendige tredjepartslicenser og tilladelser vedrørende ethvert brugerindhold, du indsender, sender eller viser (b) ethvert brugerindhold, som du indsender, indsender eller viser, ikke krænker eller overtræder nogen af ophavsret, patent, varemærker, handelsnavne, forretningshemmeligheder eller andre personlige eller ejendomsrettigheder til tredjepart ("tredjepartsrettigheder") ; og (c) du har ret og myndighed til at sælge, handle, distribuere eller eksportere eller tilbyde at sælge, handle, distribuere eller eksportere de produkter eller tjenester, der er beskrevet i brugerindholdet, og sådan salg, handel, distribution eller eksport eller tilbud ikke krænker nogen tredjepartsrettigheder.

Hvert medlem repræsenterer yderligere, garanterer og accepterer, at det brugerindhold, du sender, indsender eller viser:

Alt indhold, der er tilføjet, oprettet, uploadet, indsendt, distribueret eller udstationeret til Tjenester af brugere (samlet set "Brugerindhold"), uanset om de er offentliggjorte eller privat overført, er det ene og alene, den person, der har indsendt sådan brugerindhold, som står til ansvar. Du repræsenterer, at alt brugerindhold, der leveres af dig, er korrekt, fuldstændigt, opdateret og i overensstemmelse med alle gældende love, regler og vilkår. Du anerkender, at alt indhold, herunder brugerindhold, som du har adgang til via Tjenesterne, er på egen risiko, og at du er eneansvarlig for eventuelle skader eller tab for dig eller enhver anden part der resulterer deraf. Vi garanterer ikke, at indhold, du får adgang til via eller gennem Tjenesten, er eller vil fortsætte med at være korrekt.

Ved at indsende brugerindhold gennem Tjenesterne, foretager du og du giver os hermed en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, evigvarende, royaltyfri, fuldt betalt, underlicenserbar og overførbar licens til at bruge, redigere, modificere, reproducere, distribuere, forberede afledte værker af, vise, udføre og på anden måde fuldt ud udnytte Brugerindholdet i forbindelse med Tjenesterne og vores (og vores efterfølgere og tildelte) virksomheder, herunder uden begrænsning for at fremme og omfordele dele eller alle Tjenesterne (og afledte værker heraf) i ethvert medieformat og via eventuelle mediekanaler (herunder, uden begrænsning, tredjeparts tjenester og feeds). Du foretager hermed også og giver hver bruger af Tjenesterne en ikke-eksklusiv, evigvarende licens til at opnå adgang til dit Brugerindhold gennem Tjenesterne og til at bruge, redigere, modificere, gengive, distribuere, forberede afledte værker af, vise og udføre en sådan Bruger Indhold. For klarhedens skyld giver den foregående licens til os og vores brugere ingen indflydelse på dine andre ejerskabs- eller licensrettigheder i dit brugerindhold, herunder retten til at give yderligere licenser til dit brugerindhold, medmindre andet er aftalt skriftligt. Du repræsenterer og garanterer, at du har alle rettigheder til at give sådanne licenser til os uden krænkelse eller krænkelse af tredjeparts rettigheder, herunder uden begrænsning nogen privatlivsret, publicitetsrettigheder, ophavsrettigheder, varemærker, kontraktsrettigheder eller anden intellektuelle ejendomsret eller ejendomsrettigheder.

Vi garanterer ikke, at indholdet stilles til rådighed på Tjenesterne. Vi forbeholder os retten til, men har ingen forpligtelse til (i) at fjerne, redigere eller ændre indhold efter vores eget skøn, til enhver tid uden varsel til dig og af en eller anden grund (herunder men ikke begrænset til modtagelse af påstande eller påstande fra tredjeparter eller myndigheder vedrørende sådant indhold eller hvis vi er bekymrede over, at du har overtrådt disse servicevilkår) eller slet ingen grund og (ii) fjerner eller blokerer indhold fra Tjenesterne.

Du er tilladt at bruge Tjenesterne til legitime forretningsformål af dig, dine repræsentanter og kunder, forudsat at dine aktiviteter er lovlige og i overensstemmelse med disse Servicevilkår. Forbudte anvendelser omfatter overtrædelse af love og regler, hacking af Tjenesterne på nogen måde eller overtrædelse af indholdsstandarderne nedenfor. Ingen ret, titel eller interesse for eller til noget indhold på Tjenesterne overføres til dig, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet, er forbeholdt. Enhver brug af Tjenesterne, der ikke udtrykkeligt er tilladt i disse Servicevilkår, er et brud på disse Servicevilkår og kan føre til afslutning af kontoen.

CoachCare kan have uafhængige tredjeparter, der er involveret i udbuddet af tjenesterne (f.eks. autentificering og verifikationstjenesteudbydere). Du må ikke bruge noget varemærke, servicemærke eller logo til sådanne uafhængige tredjeparter uden forudgående skriftlig godkendelse fra sådanne parter.

Meddelelser

Alle juridiske meddelelser eller krav til eller på CoachCare skal ske skriftligt og sendes til CoachCare med kurer, bekræftet post eller e-mail til følgende adresse: Lexington Wellness Holdings, Inc. D/B/A Coachcare, 211 E 43rd St. 7th Flr #250, New York, NY 10017 United States. Meddelelserne skal være effektive, når de modtages af CoachCare på en hvilken som helst af ovennævnte måder.

Alle juridiske meddelelser eller krav til eller på en Bruger skal være effektive, hvis de enten leveres personligt, sendt med kurer, bekræftet mail, pr. telefax eller e-mail til den senest kendte korrespondance, fax eller e-mail-adresse, der er leveret af brugeren til CoachCare, eller ved at sende en sådan meddelelse eller efterspørgsel på et område af Tjenesterne, der er offentligt tilgængeligt uden beregning. Meddelelse til en bruger anses for at være modtaget af en sådan bruger, hvis og når: (a) CoachCare er i stand til at påvise, at kommunikation, enten fysisk eller elektronisk, er blevet sendt til en sådan bruger, eller (b) straks efter CoachCare-udstationering en sådan meddelelse på et område af Tjenesterne, der er offentligt tilgængeligt uden beregning.

Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, krav, oplysninger og andre meddelelser, som CoachCare sender dig elektronisk, opfylder det lovmæssige krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig.

Specifikke ophavsretskrænkelser

CoachCare forpligter sig ikke til at gennemgå alt materiale, før det er publiceret på Tjenestene, og kan ikke sikre hurtig fjernelse af uanstændigt materiale, efter at det er blevet sendt. Derfor påtager vi os intet ansvar for handling eller manglende handlinger med hensyn til transmissioner, kommunikation eller indhold, der leveres af nogen bruger eller tredjepart. I det usandsynlige tilfælde modtager vi en oplysningsanmodning fra en autoriseret part, forbeholder vi os ret til at videregive brugeridentiteter, når det kræves af loven, herunder som svar på en retshåndhævelsesanmodning, der støttes af en gyldig retsorden. Du frafalder og holder harmløs CoachCare fra eventuelle krav som følge af enhver handling, som CoachCare har taget under eller som følge af undersøgelser og fra handlinger taget som følge af undersøgelser foretaget af enten CoachCare eller retshåndhævende myndigheder.

Hvis du mener, at ethvert brugerindhold overtræder din ophavsret, skal du følge proceduren i artikel 512 (c) i DMCA og give os en skriftlig tilbagekaldelsesmeddelelse, herunder følgende oplysninger:

Bekendtgørelsen skal rettes via bekræftet mail til adressen angivet ovenfor under Meddelelser.

Generelle bestemmelser

CoachCare og du er selvstændige entreprenører, og ingen agenturer, partnerskaber, joint venture, medarbejder-arbejdsgiver eller franchisetager-franchisetagerskab er beregnet eller skabt af vilkårene.

Servicevilkårene udgør hele aftalen mellem dig og CoachCare og styrer din brug af tjenesten og erstatter eventuelle tidligere aftaler (herunder, men ikke begrænset til, tidligere versioner af Servicevilkårene). Hvis en bestemmelse i disse Servicevilkår holdes af en kompetent domstol, der er ugyldig, ulovlig eller uafdrivelig af en eller anden grund, skal denne bestemmelse udelukkes eller begrænses til det minimale omfang, således at de resterende bestemmelser i Servicevilkårene vil fortsætte i fuld kraft og virkning.

Overskrifter er kun til referenceformål og på ingen måde definerer, begrænser, fortolker eller beskriver omfanget eller omfanget af en sådan sektion.

CoachCares manglende håndhævelse af enhver ret eller undladelse af at handle med hensyn til brud på dig i henhold til Vilkårene udgør ikke et frafald af denne ret eller et frafald af CoachCares ret til at handle med hensyn til efterfølgende eller lignende overtrædelser.

CoachCare har ret til at tildele vilkårene (herunder alle vores rettigheder, titler, fordele, interesser og forpligtelser og pligter i vilkårene til enhver person eller enhed (herunder eventuelle tilknyttede partnere). Du må ikke tildele, helt eller delvist vilkårene for enhver person eller enhed.

Betingelserne er underlagt lovgivningen i staten Delaware og Amerikas Forenede Stater uden hensyntagen til dens lovbestemmelser. Parterne til vilkårene indgiver herved eksklusive jurisdiktion for de føderale og statslige domstole i staten Delaware.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content, and serve targeted ads. Read how we use cookies and how you can control them on our "Cookie Settings" page. Continued use of this website will be interpreted as consent. You may visit the "Cookie Settings" link at the bottom of any page in the future to view or adjust your settings.

Cookie Settings