CoachCare

Master Subscription Agreement

הסכם מנוי ראשי זה ("הסכם") מסדיר את הרישיון והשימוש ב- Lexington Wellness Holdings Inc. d/b/a CoachCare (ביחד עם עובדיה, קבלניה ועם השותפים המסונפים שלה, "CoachCare") תוכנת ניטור, מעקב והתקשרות מרחוק של מטופלים. , אפליקציה לנייד, כלי ניתוח, מסחר אלקטרוני ורכיבים קשורים אחרים של פלטפורמת הטכנולוגיה CoachCare ("השירותים"). על ידי קבלת הסכם זה, על ידי לחיצה על תיבה המציינת קבלה או על ידי ביצוע מסמך הזמנה או הזמנה מקוונת המפרטת את השירותים שיסופקו להלן, כולל כל תוספות והשלמות להם, ובמקרה של עמלות, כל חשבונית, קבלה או מסמך תמחור דומה ( "טופס הזמנה"), אתה מסכים בשם הישות המשפטית שאתה מייצג ("אתה" או "שלך") לתנאי הסכם זה. אתה מצהיר שיש לך את הסמכות לחייב ישות כזו ושל שותפיה להסכם זה.

הפרק 1: אחריות CoachCare

1.1 מתן שירותים שנרכשו CoachCare (א) יעמיד לרשותך את השירותים בהתאם להסכם זה וכל טפסי הזמנה רלוונטיים, (ב) יספק לך תמיכה סטנדרטית ללא תשלום נוסף, ( ג) השתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית בכדי להפוך את השירותים המקוונים לזמינים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, למעט: (i) השבתה מתוכננת ו- (ii) כל זמינות שנגרמה כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתה הסבירה של CoachCare, כולל אך לא מוגבלת, מעשה אלוהים, מעשה שלטון, שיטפון, שריפה, רעידת אדמה, אי שקט אזרחי, מעשה טרור, שביתה או בעיית עבודה אחרת, כישלון או עיכוב של ספק שירותי אינטרנט או שלילת התקפת שירות.

1.2 הגנה על הנתונים שלך. CoachCare ישמור על אמצעי הגנה מנהליים, פיזיים וטכניים לשמירה על אבטחתם, סודיותם ושלמותם של הנתונים שלך בהתאם לתקנות HIPAA ו- HITECH וכל חוקים אחרים ויישומים אחרים. תַקָנוֹן. אמצעי הגנה אלה יכללו, אך לא יוגבלו, אמצעים למניעת גישה, שימוש, שינוי או חשיפה של הנתונים שלך על ידי אנשי CoachCare למעט (א) לספק את השירותים ולמניעה או מענה לבעיות שירות או טכניות, (ב) כאילוץ על פי חוק, או (ג) כפי שאתה מתיר במפורש בכתב.

1.3שירותי בטא. מעת לעת, CoachCare עשויה להנגיש עבורך שירותי בטא ללא עלות. אתה יכול לבחור לנסות שירותים כאלה או לא לפי שיקול דעתך הבלעדי. שירותי בטא מיועדים למטרות הערכה ולא לשימוש ייצור, אינם נתמכים ויכולים להיות כפופים לתנאים נוספים. שירותי בטא אינם נחשבים "שירותים" על פי הסכם זה, עם זאת, כל ההגבלות, שמירת הזכויות של CoachCare וההתחייבויות שלך לגבי השירותים יחולו באופן שווה על השימוש שלך בשירותי בטא. אלא אם כן צוין אחרת, תקופת הניסיון של שירותי ביטא תוקף בתוקף לשנה הראשונה ממועד תחילת הניסיון או מהתאריך שבו גרסה של שירותי ביטא הופכת לרוב לזמינה ללא ייעוד שירותי הביטא הרלוונטי. CoachCare רשאית להפסיק את שירותי הביטא בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של CoachCare ולעולם לא תהפוך אותם לזמינים באופן כללי. CoachCare לא תישא בכל אחריות לכל נזק או נזק שייגרמו כתוצאה משירות בטא או בקשר אליו.

סעיף 2: שימוש בשירותים

2.1 מנויים. אלא אם כן נקבע אחרת בטופס ההזמנה הרלוונטי, (א) שירותים נרכשים כמנויים, (ב) מנויים לשירותים עשויים להתווסף במהלך תקופת מנוי במחיר זהה לזה שבבסיס תמחור מנוי, מחושב עבור החלק של תקופת המינוי שנשארה בעת הוספת המנויים, ו (ג) כל המנויים שנוספו יסתיימו באותו תאריך בו נרשמו המנויים.

2.2 גישה לשירותים. השירותים כפופים למגבלות הבאות: לא תעשה זאת:
(א) להנגיש כל שירות לכל מי שאינו משתמשים רשום או להשתמש בשירות כלשהו לטובת כל מי שאינו, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בטופס הזמנה,
(ב) למכור, למכור מחדש, להעניק רישיון משנה, להפיץ רישיון, להפיץ, להעמיד לרשות, לשכור או לשכור שירות כלשהו למעט כאמור באופן ספציפי בטופס הזמנה, (ב) להשתמש בשירות לאחסון או להעברת חומר מפר או הוצאת לשון הרע או בלתי חוקי או נזיקי אחר , או לאחסון או העברת חומר בניגוד לזכויות הפרטיות של צד שלישי,
(ג) להשתמש בשירות לאחסון או להעברת קוד זדוני,
(ד) להפריע או לשבש את שלמותו או ביצועיו של שירות כלשהו, ​​
(ה) לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות כלשהו או למערכות או לרשתות הקשורות אליו,
(ו) להתיר גישה ישירה או עקיפה או שימוש כלשהו בקניין הרוחני של CoachCare למעט המותר על פי הסכם זה,
(ז) לשנות, להעתיק או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על שירות או כל חלק, תכונה, פונקציה או ממשק משתמש ממנו,
(ח) למסגר או לשקף חלק כלשהו בשירות כלשהו, ​​פרט למסגור באינטראנט שלך או למטרות עסקיות פנימיות משלך,
(i) לפרק, להנדס רוורס או לפרק שירות, או לגשת אליו (1) לבנות מוצר או שירות תחרותי, (2) לבנות מוצר או שירות באמצעות רעיונות, תכונות, פונקציות או גרפיקה דומים של השירות, (3) ) להעתיק כל רעיונות, תכונות, פונקציות או גרפיקה של השירות או (4) לקבוע אם השירותים נמצאים במסגרת פטנט כלשהו. כל שימוש בשירותים תוך הפרת הסכם זה, על ידך שלפי שיקול דעתו של CoachCare מאיים על אבטחתם, שלמותם או זמינותם של שירותי CoachCare, עלול לגרום להשעיה מיידית של השירותים.
(י) להשתמש בשירותים כדי להונאת כל אדם או ישות,
(k) להתחזות לאדם או ישות כלשהי, לייצג את עצמך או את שיוךך לאדם או ישות כלשהם;
(l) לעסוק בספאם או בדיוג;
(m) לא לעסוק בפעולות בלתי חוקיות אחרות (לרבות ללא הגבלה אלה אשר יהוו עבירה פלילית, להוליד אחריות אזרחית וכו ') או לעודד או להפסיק פעילויות בלתי חוקיות.

2.3 חשבונות משתמשים. כל אחד מעובדיך, קבלניך, סוכנים, נציגים או אדם אחר המסונף ו / או סיפק לך גישה לשירותים וכי ניגש לשירותים בכל דרך שהיא ("משתמש") כפוף למגבלות הבאות:

(א) על כל משתמש להירשם באמצעות כתובת דוא"ל וסיסמה ייחודית, (ב) לא ניתן לשתף סיסמא של משתמש עם אף אחד אחר, (ג) על כל משתמש לציית לתנאי הסכם זה, טופסי הזמנות ותוכנית HIPAA BAA וכל מדיניות דומה הנוגעת לשימוש בשירותים שפורסמו אז באתר www.coachcare.com ("מדיניות שימוש") וכל חוקים ותקנות רלוונטיים, (ד) כל משתמש רשאי לגשת לשירותים ולהשתמש בהם רק למטרה המיועדת של השירותים.

אתה מסכים לספק את כל המידע, החומרים והאישור הדרושים, ולהעניק את כל הסיוע והשיתוף הסביר הנחוצים להערכת CoachCare האם משתמש הפר את מדיניות השימוש.

2.4 האחריות שלך. אתה תהיה (א) אחראי על ציות המשתמשים שלך למדיניות השימוש, (ב) תהיה אחראי לדיוק, לאיכות ולחוקיות של הנתונים שלך, לאמצעים שבהם רכשת את הנתונים שלך והשימוש שלך בנתונים עם השירותים, (ג) השתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי למנוע גישה או שימוש בלתי מורשים, ו (ד) להשתמש בשירותים רק בהתאם לתקנות השימוש והחוקים והתקנות הממשלתיות החלות. (ה) להבטיח שמשתמשים שלך ישלימו את כל ההדרכות בשידור חי וביקורת של חומרי ההדרכה המסופקים לך, כולל אלה הזמינים ב https://coachcare.zendesk.com/hc/en-us ו- (ו) לספק במועד את המידע הנדרש על ידי CoachCare כדי לספק לך את השירותים.

אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל המסמכים, הערות, קבצים, סרטונים, הוראות, מדריכים או תוכן דומה שנוספו, יצרו, הועלה, הוגשו, הופצו או פורסמו לשירותים ("התוכן שלך"), בין אם פורסם בפומבי או מועבר באופן פרטי. אתה מסכים שהתוכן שלך יהיה:

(א.) להיות אמיתי, מדויק, שלם וחוקי; (ב.) לא להיות שקרי, מטעה או מטעה; (ג.) לא יכיל חומר משמיץ, מגונה, מגונה, פוגע, פוגע, מטריד, אלים, שונא, דלקתי או מעורר יכולת אחרת; (ד.) לא לקדם חומר מיני מפורש או פורנוגרפי, אלימות או אפליה על בסיס גזע, מין, דת, לאום, נכות, נטייה מינית או גיל; (ה.) לא להפר שום פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של אדם אחר. (ו.) לא יכיל קישור ישיר או עקיף לשירותי אינטרנט אחרים הכוללים כל תוכן שעלול להפר הסכם זה.

סעיף 3: אגרות ותשלום

3.1 עמלות תשלם את כל העמלות שצוינו בהסכם זה, כולל טפסי הזמנה (אם קיימים). למעט כפי שצוין אחרת כאן או בטופס הזמנה, (a) עמלות מבוססות על מנויי שירותים שנרכשו ולא על שימוש בפועל, (b) התחייבויות התשלום אינן ניתנות לביטול והעמלות ששולמו אינן ניתנות להחזרה ו (c) כמויות שנרכשו אינן ניתנות להחזר יקטן במהלך תקופת המנוי הרלוונטית.

3.2 חשבוניות ותשלום תספק ל- CoachCare מידע על כרטיס אשראי תקף ומעודכן, או עם הזמנת רכישה תקפה או מסמך חלופי המקובל על CoachCare באופן סביר. אם אתה מספק פרטי כרטיסי אשראי, אתה מאשר ל- CoachCare לחייב כרטיס אשראי כזה עבור כל השירותים המופיעים בטופס ההזמנה לתקופת המנוי הראשונית ולכל תנאי מנויים לחידוש. חיובים כאלו יתבצעו מראש על בסיס התדר המצוין בטופס ההזמנה הרלוונטי. אם טופס ההזמנה מציין כי התשלום יהיה בשיטה שאינה כרטיס אשראי, CoachCare יחייב אותך מראש ובאופן אחר בהתאם לטופס ההזמנה הרלוונטי. אלא אם כן צוין אחרת בטופס ההזמנה, החיובים בחשבונית חייבים להיות נטו 30 יום ממועד החשבונית. אתה אחראי לספק מידע חיובי ומלא קשר מלא ל- CoachCare ולהודיע ​​ל- CoachCare על כל שינוי במידע כזה.

3.3 חיובים בגין איחור אם סכום חשבונית כלשהו לא מתקבל על ידי CoachCare עד לתאריך הפירעון, מבלי להגביל את הזכויות או הסעדים של CoachCare, (א) חיובים אלה עשויים לצבור ריבית מאוחרת בשיעור של 1.5% מ- יתרת החוב לחודש, או השיעור המרבי המותר בחוק, הנמוך מביניהם, ו / או (ב) CoachCare רשאי להתנות חידוש מנוי עתידי וטופסי הזמנות בתנאי תשלום קצרים מאלו המפורטים בסעיף 3.2 (חשבוניות ותשלום).

3.4השעיית השירות וההאצה. אם סכום המגיע לך על-פי מכוח זה או כל הסכם אחר כלשהו עבור השירותים הוא 30 יום או יותר (או 10 ימים או יותר מאיחור במקרה של סכומים שיש לך CoachCare מורשה לחייב בכרטיס האשראי שלך), CoachCare רשאית, מבלי להגביל את הזכויות והתרופות האחרות של CoachCare, להאיץ את התחייבויות העמלה שטרם שולמו על פי הסכמים כאלה, כך שכל התחייבויות כאלה יש לפירעון מיידי ויש לשלם לך שירותים עד ששולמו סכומים כאלה. במלואו. פרט ללקוחות שמשלמים בכרטיס אשראי או בהוראת קבע שתשלומם נדחה, CoachCare יתן לך הודעה מוקדמת של לפחות 10 יום על כך שחשבונך היה מאוחר לפני שתשהה לך שירותים.

3.5 אי תשלום. CoachCare רשאית לממש את זכויותיה בהתאם להסכם זה במקרה של אי התשלום שלך. אתה אחראי לכל דמי ריבית, גבייה ומשפט משפטי בקשר לאי-תשלום שלך (" עלויות גבייה strong>").

הצדדים מובנים כי CoachCare נושא בנטל כספי משמעותי במהלך היישום הראשוני של השירותים, כולל, אך בשום פנים ואופן לא מוגבל ל (א) תכנון ועיצוב הבטחונות השיווקיים שלך, (ב) הכשרה, ( ג) ייצור והפצה של אפליקציות לנייד, ו- (ד) תצורת השירותים.

הצדדים מובנים עוד כי CoachCare נושאת בעלויות משמעותיות הקשורות לסיום המוקדם של הסכם זה בכל עת, לרבות אך בשום דרך לא מוגבלת (א) הסרת אפליקציות סלולריות מחנויות האפליקציות המתאימות, (b) הקצאה ותקשורת למשתמשים בנוגע להגבלה או ביטול הגישה השוטפת לשירותים, (ג) שמירת נתוני משתמשים כנדרש בהתאם להסכם, ו (ד) הפקה והספקת נתוני משתמשים בהתאם לסעיף 4.6.

עם סיום מוקדם לפני או בכל עת שלאחר חידושו של הסכם זה, אתה מסכים לשלם ל- CoachCare כנזקי חיסול סכום השווה ל 100% מהעמלות המתוארות כאן או בכל טופס הזמנה שטרם חויבו. הוראות המשפט הקודם אינן מגבילות בשום דרך את חובתך לשלם עמלות שחויבו בעבר.

3.6 מיסים. שכר טרחה של CoachCare אינו כולל מיסים, היטלים, חובות או הערכות ממשלתיות דומות מכל סוג שהוא, לרבות, למשל, ערך מוסף, מכירות, שימוש או ניכוי מסים, הניתנים להערכה על ידי כל סמכות שיפוט כלשהי (ביחד, "מיסים"). אתה אחראי לשלם את כל המסים הקשורים לרכישות שלך להלן. אם ל- CoachCare החובה החוקית לשלם או לגבות מיסים עליהם אתה אחראי על פי סעיף 3.6 זה, CoachCare תחייב. אתה ואתה תשלם סכום זה אלא אם תספק ל- CoachCare תעודת פטור ממס בתוקף שאושרה על ידי רשות המיסים המתאימה.

3.7 פונקציונליות עתידית. אתה מסכים כי הרכישות שלך אינן מותנות במסירת פונקציונליות או תכונות עתידיות כלשהן, או תלויות בהערות פומביות או כתובות פומביות או בכתב שפורסמו על ידי CoachCare לגבי פונקציונליות או תכונות עתידיות.

פרק 4: סיום וסיום

4.1 תקופת ההסכם. הסכם זה מתחיל בתאריך שאתה מקבל אותו לראשונה וממשיך עד שכל המנויים להלן פג תוקף או יבוטלו.

4.2 תקופת המנויים שנרכשו. תקופת כל מנוי תהיה שנה אלא אם נקבע מונח אחר בטופס ההזמנה הרלוונטי. למעט כפי שצוין אחרת בטופס הזמנה, המנויים יחודשו אוטומטית לתקופות נוספות השוות לתקופת המינוי שתוקפה או לשנה אחת (לפי הקצר), אלא אם כן אחד מהצדדים יודיע לרעה האחרת על אי חידוש לפחות 30 יום לפני תום תקופת המנוי הרלוונטית. על אף דבר ההפך, כל חידוש בו היקף המנוי לשירותים כלשהם ירד מהתקופה הקודמת יביא לתמחור מחדש בעת חידוש ללא התחשבות בתמחור של התקופה הקודמת ליחידה ליחידה.

4.3 סיום. צד רשאי לסיים הסכם זה מסיבה (i) בתום 30 יום הודעה מוקדמת לצד השני על הפרה מהותית, אם הפרה כזו תישאר ללא ריפוי עם תום תקופה זו, או ( ii) אם הצד השני יהפוך לנושא עתירה בפשיטת רגל או כל הליך אחר הנוגע לחדלות פירעון, כינוס נכסים, פירוק או משימה לטובת הנושים.

4.4 החזר כספי או תשלום עם סיוםו. אם הסכם זה יסתיים על ידך בהתאם לסעיף 4.3 (סיום), CoachCare יחזיר לך את כל העמלות ששולמו מראש בכיסוי יתרת התקופה של כל טופסי ההזמנה לאחר מועד סיום התוקף. אם הסכם זה יסתיים על ידי CoachCare בהתאם לסעיף 4.3, תשלמו כל עמלה שטרם שולמה המכסה את יתרת תקופת כל טופסי ההזמנה. בשום מקרה הפיטור לא ישחרר אתכם מהתחייבותכם לשלם כל שכר טרחה שישולם ל- CoachCare עבור התקופה שקדמה למועד התוקף של סיומה.

4.5 הפחתת נפח מטעמי נוחות. במקרה שאתה רוצה להקטין את נפח המנויים עבור שירות כלשהו בחודש נתון ביותר מ-10% מנפח החודש הקודם, אתה מסכים לספק ל-CoachCare לפחות הודעה מוקדמת בכתב של 90 יום.

4.6 הניידות והמחיקה של הנתונים שלך. על פי בקשה על ידיך, תוך 30 יום ממועד סיום או סיום התוקף של הסכם זה, CoachCare יעמיד לרשותך את הנתונים שלך לייצוא או להורדה. לאחר תקופה של 30 יום כזו, CoachCare לא תהיה כל התחייבות לשמור או לספק נתונים כלשהם, ואז תמחק או תשמיד את כל העותקים של הנתונים שלך במערכות של CoachCare או אחרת שברשותה או השליטה של ​​CoachCare, אלא אם כן אסורה על פי חוק.

4.7 הוראות המשך. הסעיפים שכותרתם "עמלות ותשלום", "זכויות קניין ורישיונות", "סודיות", "עיסוק ברפואה", "כתבי ויתור", "שיפוי הדדי", "הגבלת אחריות", "החזר או תשלום בעת סיום", " ניידות ומחיקת הנתונים שלך", "הוראות המשך" ו"הוראות כלליות" ישרדו כל סיום או תפוגה של הסכם זה.

סעיף 5: זכויות קנייניות ורישיונות

5.1שמירת זכויות. בכפוף לזכויות המוגבלות המוענקות במפורש להלן, CoachCare וסניפיו ומורשי הרישיון שומרים לעצמם את כל הזכויות, התואר והאינטרסים שלהם בשירותים, כולל כל האינטלקטואלים הקשורים אליהם. זכויות רכוש. לא מוענקות לך זכויות להלן למעט כמפורט במפורש.

5.2 רשות חוקית לחשבונות תוכנה. אתה מהווה וממנה את CoachCare לפעול למענך וסוכן החוקי האמיתי והחוקתי שלך ובשמך, מקום ויציבך בארצות הברית ובכל סוג אחר טריטוריות רלוונטיות, בכתב, אלקטרונית, או באמצעים מורשים אחרים, כדי ליצור ולנהל חשבונות App Store®, Google Play TM וכל חשבונות תוכנה רלוונטיים אחרים לצורך הפיכת השירותים לזמינים עבור אתה.

5.3 רישיון לארח את הנתונים שלך. אתה מעניק ל- CoachCare רישיון עולמי, מוגבל לטווח זמן, לארח, להעתיק, להציג ולהשתמש בנתונים שלך כנדרש באופן סביר עבור CoachCare לספק ולהבטיח תפקוד תקין של, השירותים והמערכות הנלוות בהתאם להסכם זה. בכפוף לרישיונות המוגבלים המוענקים כאן, CoachCare לא רוכש ממך זכות, בעלות או אינטרס ממך או ממורשי הרישיון שלך במסגרת הסכם זה, או לאף אחד מהנתונים שלך.

5.4 רישיון לשימוש במשוב. אתה מעניק ל- CoachCare רישיון עולמי, תמידי, בלתי ניתן להחלפה, ללא תמלוגים לשימוש ולשלב בשירותי CoachCare כל הצעה, בקשת שיפור, המלצה, תיקון או משוב אחר שניתן על ידך או על ידי משתמשים הנוגעים להפעלת שירותי CoachCare.

5.5 הרשאה לחומרים שיווקיים. אתה מאשר CoachCare לרשום אותך בשם או בלוגו כלקוח בחומרי שיווק של CoachCare וכולל קישור אינטרנט לאתר שלך באתר CoachCare. CoachCare לא יעשה שימוש אחר בסמלים, סמלי לוגו, סימני מסחר, שם מסחרי או סימני שירות שלך ללא הסכמתך בכתב מראש.

פרק 6: סודיות

6.1 הגדרת מידע סודי. "מידע סודי" פירושו כל המידע שנחשף על ידי גורם ("מפלגה מסגירה") לצד השני ("מפלגה מקבלת"), בין בעל פה ובכתב, כי מוגדר כסודי או שיש להבין זאת באופן סביר כסודי בהתחשב באופי המידע ובנסיבות הגילוי. המידע הסודי שלך כולל את הנתונים שלך; המידע הסודי של CoachCare כולל את השירותים; ומידע סודי של כל צד כולל את התנאים וההגבלות של הסכם זה וכל טופסי ההזמנה (כולל תמחור), כמו גם תוכניות עסקיות ושיווקיות, מידע טכנולוגי וטכני, תוכניות מוצר ועיצובים ותהליכים עסקיים שנחשפו על ידי גורם כזה. עם זאת, מידע סודי אינו כולל מידע אשר (i) ידוע או נודע לרוב לציבור מבלי להפר את התחייבות המוטלת על הצד החושף, (ii) היה ידוע לצד המקבל לפני חשיפתו על ידי הצד המסגיר ללא הפרת כל התחייבות המגיעה לצד המגלה, (iii) מתקבלת מצד שלישי ללא הפרה של התחייבות כלשהי המגיעה למפלגה החושפת, או (iv) פותחה באופן עצמאי על ידי הצד המקבל.

6.2 הגנה על מידע סודי. הצד המקבל ישתמש באותה מידת זהירות בה הוא משתמש כדי להגן על סודיות המידע הסודי שלו עצמו מסוג זה (אך לא פחות מטיפול סביר) כדי ( i) לא להשתמש במידע סודי של הצד החושף למטרה כלשהי מחוץ לתחום הסכם זה ו- (ii) אלא אם כן הוסמך אחרת על ידי הצד החושף בכתב, להגביל את הגישה למידע הסודי של הצד החושף לאלה שלו ושלו עובדי חברות וקבלנים של חברות כלולות הזקוקים לגישה זו למטרות התואמות הסכם זה וחתמו על הסכמי סודיות עם הצד המקבל המכילים הגנות שאינן פחות מגנות על המידע הסודי מאלה המפורטים כאן. אף אחד מהצדדים לא יחשוף את תנאי הסכם זה או טופס הזמנה כלשהו לצד שלישי שאינו שלוחותיו, היועצים המשפטיים ורואי החשבון שלו ללא הסכמתו בכתב מראש של הצד השני, ובלבד שגורם שיגלה כל גילוי כזה לסניפיו, ליועץ המשפטי או רואי החשבון יישארו אחראיים לעמידה בסוג "סודיות" זה של סניפים, יועצים משפטיים או רואה חשבון. על אף האמור לעיל, CoachCare רשאית לגלות את תנאי הסכם זה וכל טופס הזמנה ישים לקבלן משנה במידה הדרושה לביצוע חובותיו של CoachCare כלפיך במסגרת הסכם זה, בתנאי סודיות באופן מהותי כמגן כמפורט כאן.

6.3 גילוי נאלץ. הצד המקבל רשאי לחשוף מידע סודי של הצד החושף ככל שהחוק מחויב לעשות זאת, בתנאי שהמפלגה המקבלת תודיע למפלגה החושפת הודעה מוקדמת על הגילוי הכפוי (ל במידה המותרת כחוק) וסיוע סביר, בעלות המפלגה החושפת, אם הצד החושף רוצה להתמודד עם הגילוי. אם המפלגה הקולטת נאלצת על פי חוק לחשוף את המידע הסודי של המפלגה החושפת כחלק מהליך אזרחי שהמפלגה החושפת היא צד, והמפלגה המסגירה אינה חולקת על הגילוי, הצד החושף יחזיר את הצד הקולט בגין שלו עלות סבירה של הידור ומתן גישה מאובטחת למידע סודי זה.

סעיף 7: מצגות ואחריות

7.1 ייצוגים. כל צד מייצג כי הוא התקשר בתוקף להסכם זה ויש לו את הכוח החוקי לעשות זאת.

7.2 אחריות. CoachCare מתחייב כי במהלך תקופת מנוי רלוונטית (א) הסכם זה, טופסי ההזמנה ומדיניות השימוש יתארו במדויק את אמצעי ההגנה הניהוליים, הפיזיים והטכניים הרלוונטיים להגנת האבטחה. , סודיות ויושרה של הנתונים שלך בהתאם לתקנות HIPAA ו- HITECH וכל חוקים ותקנות רלוונטיים אחרים, (ב) CoachCare לא יפחית מהותית את האבטחה הכוללת של השירותים, ו- (c) CoachCare לא יפחית מהותית את הפונקציונליות הכוללת של השירותים. עבור כל הפרת אחריות לעיל, הסעדים הבלעדיים שלך הם אלה המתוארים בסעיפים "סיום" ו"החזר כספי או תשלום עם סיום ".

7.3 עיסוק ברפואה.

7.4 הצהרות ויתור. למעט כפי שנמסר כאן במפורש, אף צד אינו מתחייב באחריות כלשהי מכל סוג שהוא, בין אם מפורש, משתמע, סטטוטורי או אחר, וכל צד מגלה באופן ספציפי את כל ההצהרות המובאות על ידי טענות המצהירות. סחירות, התאמה למטרה מסוימת או ללא הפרת זכויות, להיקף המקסימלי המותר על פי החוק החל. שירותי בטא ניתנים "כפי שהם", לא כולל כל אחריות כלשהי. כל צד מגלה את כל ההתחייבויות וההתחייבויות לשיפוי בגין כל פגיעה או נזקים שנגרמים על ידי כל ספקי אירוח צדדים שלישיים. COACHCARE מתנער מכל אחריות והתחייבויות שיפוי בגין כל נזק או נזק הקשור לחיוב הביטוח של המטופלים שלך.

פרק 8: שיפוי הדדי

8.1 שיפוי על ידי CoachCare. CoachCare יגן עליך מפני כל טענה, דרישה, תביעה או הליך שיבצע או יובא נגדך על ידי צד שלישי בטענה ששירות כלשהו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד ג 'כלשהו או מפקיל אותו כראוי ( "תביעה נגדך") והיא תשפה אותך מכל נזק, שכר טרחת עורך דין ועלויות שנפסקו לבסוף כנגרם כתוצאה, או בגין הסכומים ששילמת על ידך במסגרת הסדר שאושר על ידי CoachCare בכתב של תביעה נגדך, בתנאי שאתה (א) למסור מייד ל- CoachCare הודעה בכתב על התביעה נגדך, (ב) להעניק ל- CoachCare שליטה בלעדית על ההגנה והסדר של התביעה נגדך (פרט לכך ש- CoachCare אינו רשאי להסדיר כל תביעה נגדך אלא אם כן הוא משחרר אותך ללא תנאי כל אחריות) ו- (ג) להעניק ל- CoachCare כל סיוע סביר, על חשבון CoachCare. אם CoachCare מקבל מידע על הפרת תביעת הפרה או ניכוי שגוי הקשורים לשירות, CoachCare רשאי על פי שיקול דעתו וללא עלות עבורך (i) לשנות את השירותים כך שלא יטענו עוד שהם מפרים או אינם ראויים, (ii) להשיג רישיון עבור המשך השימוש שלך בשירות זה בהתאם להסכם זה, או (iii) להפסיק את המנויים שלך לאותו שירות בהודעה בכתב של 30 יום ולהחזיר לך את כל העמלות ששולמו מראש בכיסוי יתרת תקופת המנויים המופסקות. חובות ההגנה והשיפוי שלעיל אינן חלות אם (1) הטענה אינה קובעת באופן ספציפי כי השירותים הם הבסיס לתביעה נגדך; (2) תביעה נגדך נובעת משימוש או בשילוב של השירותים או כל חלק מהם עם תוכנה, חומרה, נתונים או תהליכים שלא סופקו על ידי CoachCare, אם השירותים או השימוש בהם לא יפרו ללא שילוב כזה; (3) תביעה נגדך נובעת משירותים תחת טופס הזמנה שאין חיוב עבורו; או (4) תביעה נגדך נובעת מתוכן, יישום צד ג 'או שימוש שלך בשירותים בניגוד להסכם זה, מדיניות השימוש או טפסי הזמנה רלוונטיים.

8.2 שיפוי על ידך. אתה תגן על CoachCare ושותפיה מפני כל תביעה, דרישה, תביעה או הליך שיוגשו או יובאו נגד CoachCare על ידי צד שלישי הנובעים מ-(א) הטענה שכל אחד מהנתונים שלך או השימוש שלך בנתונים שלך עם השירותים, צד שלישי יישום שסופק על ידך, או השילוב של יישום צד שלישי שסופק על ידך ומשמש עם השירותים, מפר או מנצל את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כזה, (ב) השימוש שלך בשירותים באופן בלתי חוקי או תוך הפרה של ההסכם , מדיניות השימוש או טופס ההזמנה, (ג) שימוש או תפעול לא נאותים שלך בשירותים (וכל תוכנת צד שלישי שסופקה לך בהתאם להסכם זה), לרבות, ללא הגבלה, כל שימוש לא מורשה בכניסות המשתמש שלך, (ד) הדיוק, האיכות, היושרה, החוקיות, המהימנות או ההתאמה של הנתונים שלך או כל תוכן או נתונים אחרים שהוכנסו לכל חלק מהשירותים על ידי כל משתמש, (ה) הפרה של כל חוק, כלל או רגולציה החלים n על ידך, (ו) האבחון, הטיפול, המעקב ו/או החיוב של כל אחד מהמטופלים שלך, ו/או (ז) מעשיך הרשלניים או התנהגות בלתי הולמת מכוונת (כל אחת מהן "תביעה נגד CoachCare"), ואתה תשפה את CoachCare מכל נזק, שכר טרחת עורך דין ועלויות שנפסקו לבסוף נגד CoachCare כתוצאה או בגין כל סכומים ששולמו על ידי CoachCare במסגרת פשרה שאושרה על ידך בכתב של תביעה נגד CoachCare, בתנאי ש-CoachCare (א) תמסור לך הודעה מיידית בכתב על כך. התביעה נגד CoachCare, (ב) לתת לך את השליטה הבלעדית על ההגנה וההסדר של התביעה נגד CoachCare (פרט לכך שאינך רשאי ליישב כל תביעה נגד CoachCare אלא אם כן היא פוטרת ללא תנאי את CoachCare מכל אחריות), ו-(ג) לתת לך את הכל סיוע סביר, על חשבונך.

8.3 סעד בלעדי. סעיף "שיפוי הדדי" זה קובע את האחריות הבלעדית של הצד המפצה כלפי הסעד הבלעדי כלפי הצד השני בכל סוג של תביעה המתוארת בסעיף זה.

פרק 9: הגבלת האחריות

9.1 הגבלת האחריות באופן כללי. בשום מקרה לא תתחייב האחריות המסכמת של צד כלשהו ביחד עם כל גורמיו המגיעים מהסכם זה או קשורה אליו, על הסכום הכולל ששולם על ידך ועל ידי מזמניך המגיעים לשירותים שמעניקים את האחריות לביטול ההתחייבות. חודשים שקדמו לתקרית הראשונה שמתוכם נוצרת האחריות. המגבלה הקודמת תחול אם פעולה היא בחוזה או בנזיקין ובלי קשר לתיאוריית האחריות, אך לא תגביל את התחייבויות התשלום שלך ואת המועמדים שלך במסגרת "עמלות ותשלום" לעיל.

9.2 הרחקת נזקים תוצאתיים וקשורים. בשום מקרה לא יהיו הצדדים או המזיקים ביניהם אחריות כלשהי הנובעת מהסכם זה או קשורה בו בגין כל רווחים שהפסידו, הפדיון, גודוויל, או בעקיפין, מיוחדים, מיוחדים. , מקרים, תלויים, כיסוי, הפרעה עסקית או נזקים נקיים, בין אם פעולה הינה בחוזה או בנזיקין ובלי קשר לתיאוריות של אחריות, גם אם גורם או מזדמנים שהועברו על ידי האפשרות או תועלת כלשהי באשר לאפשרות של צדקה או תוצאה תקלת מזלו של אנשים אחרים גורמת לכישלונות מטרתו המהותית. ההסכמה הקודמת לא תחול על הרחבה האוסרת על פי החוק.

פרק 10: הוראות כלליות

10.1 הודעות. למעט כפי שצוין אחרת בהסכם זה, כל ההודעות הקשורות להסכם זה יהיו בכתב ויהיו בתוקף עם (א) מסירה אישית, (ב) ביום העסקים השני לאחר דיוור, או (ג), למעט הודעות על סיום או תביעה הניתנת לשיפוי ("הודעות משפטיות"), שיהיו ניתנות לזיהוי ברור כהודעות משפטיות, ביום השליחה בדוא"ל. הודעות אליך הקשורות לחיוב יופנו לאיש הקשר הרלוונטי לחיוב שיועד על ידך. כל ההודעות האחרות אליך יופנו למנהל מערכת השירותים הרלוונטי שיועד על ידך. אם ל-CoachCare, ההודעות יופנו אל: CoachCare, 211 E 43rd St, 7th Flr #250, New York, NY 10017.

10.2 הסכם שלם וסדר קדימות. הסכם זה הנו ההסכם המלא בין הצדדים לגבי השימוש שלך בשירותים ומחליף את כל ההסכמים, ההצעות או הייצוגים הקודמים והבימיים, בכתב או בעל פה, הנוגעים לנושא. חוֹמֶר. אלא אם כן נקבע אחרת כאן, שום שינוי, תיקון או ויתור על הוראה כלשהי בהסכם זה לא יהיה בתוקף אלא אם כן בכתב ונחתם על ידי הצד שנגדו יטען שינוי, תיקון או ויתור.

10.3 הקצאה. אף אחד מהצדדים אינו רשאי להמחות אף אחת מזכויותיו או מחובותיו על פי חוק זה, בין אם על פי חוק ובין אם בדרך אחרת, ללא הסכמת הצד השני מראש ובכתב (שלא תימנע באופן בלתי סביר); עם זאת, כל אחד מהצדדים רשאי להמחות הסכם זה בשלמותו (יחד עם כל טפסי ההזמנה), ללא הסכמת הצד השני לשותפה שלו או בקשר עם מיזוג, רכישה, ארגון מחדש תאגידי או מכירה של כל או באופן מהותי של כל הסכם זה. נכסים. בכפוף לאמור לעיל, הסכם זה יחייב ויחול לטובת הצדדים, יורשיהם ובעלי ההסמכה המותרים שלהם.

10.4 אי-שידול. אתה מסכים שבמהלך תקופת הסכם זה ובמשך תקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים לאחר סיום הסכם זה, לא תבקש או תבקש להעסיק או להתקשר בחוזה עצמאי עם כל עובד של, או כל אדם אחר במסגרת חוזה עם, CoachCare או כל אחת מהחברות המסונפות לה, או להיכנס לכל סוג אחר של הסכם לפיו כל אדם כזה יבצע עבורך שירותים תמורת פיצוי, בין במישרין ובין בעקיפין. או כל אדם, חברה, תאגיד או ישות עסקית אחרת הקשורים אליך או כל אחד מבעליו ועובדיו. אתה מכיר בכך שההפרה או ההפרה המאוימת של כל אחת מהאמנות המפורטות בסעיף 10.4 זה עשויה לגרום לפגיעה מיידית ובלתי הפיכה של CoachCare, ושנזקים ותרופות על פי חוק להפרות כאלה עלולים להיות בלתי מספקים. בהתאם לכך, אתה מסכים שבנוסף לכל הזכויות או הסעדים בחוק בגין הפרה של סעיף 10.4 זה, CoachCare תהיה זכאית לסעד של צו מניעה כדי לאכוף את חובותיך הכלולות בסעיף 10.4 זה. שום דבר במסמך זה לא יתפרש כאוסר על CoachCare לנקוט בכל סעד משפטי או הוגן אחר שעשוי לעמוד לרשותה בגין כל הפרה כזו או הפרה מאוימת.

10.5 בלעדיות. אתה מסכים שבמהלך תקופת הסכם זה, לא תתקשר עם כל צד שלישי אחר לצורך אספקת השירותים.

10.6 יחסי הצדדים. הצדדים הם קבלנים עצמאיים. הסכם זה אינו מייצר שותפות, זיכיון, מיזם משותף, סוכנות, נאמנות או יחסי עבודה בין הצדדים.

10.7 מוטבי צד ג '. אין הסבה זו המוטבים מצד שלישי.

10.8 ויתור. שום כישלון או עיכוב של אף אחד מהצדדים במימוש זכות כלשהי על פי הסכם זה לא יהוו ויתור על זכות זו.

10.9 ניתוק. אם הוראה כלשהי של הסכם זה מוחזקת על ידי בית משפט בעל סמכות סמכותית מנוגדת לחוק, ההפרשה תיחשב כלא בטלה, ושאר הוראות הסכם זה יישארו למעשה.

10.10 זכויות יוצרים וסימנים מסחריים. Apple®, הלוגו של Apple ו-iPhone® הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. App Store® הוא סימן שירות של Apple Inc. Android, Google והלוגו של Google PlayTM הם סימנים מסחריים של Google Inc.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content, and serve targeted ads. Read how we use cookies and how you can control them on our "Cookie Settings" page. Continued use of this website will be interpreted as consent. You may visit the "Cookie Settings" link at the bottom of any page in the future to view or adjust your settings.

Cookie Settings